Informacje

Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny
Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z objęciem opieką zdrowotną przez
„Przychodnia Rodzinna” M. M .Marcinkowscy s.c. 87-100 Toruń Broniewskiego 21 Lok.2

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych na potrzeby objęcia opieką zdrowotną jest „Przychodnia Rodzinna” M. M .Marcinkowscy s.c. 87-100 Toruń Broniewskiego 21 Lok.2 dalej jako Przychodnia Rodzinna.

Z kim mogę skontaktować się w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Przychodnię Rodzinną możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jaki jest zakres przetwarzanych przez Przychodnię Rodzinną moich danych osobowych?

Na początek aby objąć Ciebie opieką zdrowotną musimy otrzymać od Ciebie: imię, nazwisko, nr PESEL, płeć i datę urodzenia(w przypadku gdy brak numeru
PESEL), adres oraz pokrewieństwo w przypadku zgłaszania przez członka rodziny. Możemy również otrzymać Twój adres e-mail oraz numer telefonu, ale dane te nie są nam niezbędne do objęcia Cię opieką zdrowotną. Podczas korzystania z opieki zdrowotnej tworzymy Twoją dokumentację medyczną, w której odnotowujemy wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności są tam informacje o Twoim stanie zdrowia, mogą również znaleźć się informacje o Twoich nałogach czy preferencjach seksualnych. Zbieramy te informacje jeżeli jest to niezbędne do postawienia diagnozy i prowadzenia w sposób właściwy procesu leczenia.

Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzamy jako podmiot leczniczy, a celem tego przetwarzania jest zapewnienie opieki zdrowotnej i zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej, przez co rozumiemy:

Cel przetwarzania Podstawa prawna(pełne nazwy aktów prawnych na końcu)
Ustalenie Twojej tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikacje danych podczas umawiania wizyty na odległość(o ile taka ma miejsce), jak również w naszych placówkach na stanowiskach recepcyjnych czy w gabinecie lekarskim. Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ
Jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej. Art. 9 ust 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ
Realizujemy Twoje prawa jako naszego pacjenta, np. odbieramy i archiwizujemy Twoje oświadczenia, w których upoważniasz inne osoby do dostępu do Twojej dokumentacji medycznej oraz udzielania im
informacji o stanie Twojego zdrowia.
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ
Kontaktujemy się z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem telefonu, adresem e-mail czy pocztą konwencjonalną aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołanie terminu, przypomnieć Ci o nim, poinformować o konieczności odpowiedniego przygotowania się do umówionego zabiegu, poinformować o możliwości odbioru wyniku czy przesłać pismo. Art. 6 ust. 1 lit. B oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest opieka okołoobsługowa nad pacjentem oraz
sprawniejsze zarządzanie grafikami.
Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania danych w tym celu. Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes
administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona
naszych praw
Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe, spoczywają na nas również obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może wiązać się z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych. Art. 6 ust. 1 lit. C RODO w zw. Z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

 

Komu przekazywane są moje dane osobowe?

Jako podmiot leczniczy dbamy o poufność Twoich danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji, np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy w bieżących sprawach dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorcy, jak również w celu realizacji Twoich praw jako pacjenta, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
• innym podmiotom leczniczym, współpracującym z nami w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej na terenie Polski;
• dostawcom usług zaopatrujących nas w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielenie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu medycznego, firmom kurierskim i pocztowym);
• dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających nas w dochodzeniu należnych roszczeń
• osobom upoważnionym przez Ciebie w ramach realizacji Twoich praw pacjenta.

Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską?

Nie. Twoje dane nie są w żaden sposób przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe?

Jeżeli jesteś naszym pacjentem i utworzyliśmy Twoją dokumentację medyczną, mamy obowiązek przechowywania przez okres co najmniej 20lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń, w tym celu przetwarzamy dane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie przetwarzanie na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Może zdarzyć się, że Twoje dane będziemy przetwarzać dłużej, jednak tylko do czasu przedawnienia roszczeń. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Korzystanie naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczania tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych, W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych posiadamy również ze względów rachunkowych czy podatkowych. Niepodanie danych może skutkować np. niemożnością wystawienia na Twoją rzecz faktury czy imiennego rachunku.
Jeżeli podajesz nam swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz nie otrzymasz od nasz powiadomień tą drogą np. SMS-a z potwierdzeniem wizyty, telefonu z informacją o wynikach itd.

Jakie mam prawa?

Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec nas sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz z prawa do przeniesienia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z tych uprawnień- skontaktuj się z nami telefonicznie, przez stronę internetową albo odwiedź nas w placówce. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Definicje i skróty

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE_ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Ustawa o prawach pacjenta – ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Rozporządzenie MZ – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. W sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

 

Do pobrania:

pdf

Polityka prywatności

Rozmiar: 51.98 kb

Programy profilaktyczne -
Chroń swoje zdrowie!

Znajdziesz tu programy, z których możesz skorzystać, by lepiej chronić swoje zdrowie.